අහංකාර ඔය නෙතු

Advertisements

ජිවිතේ

ඔබ ගැන මතකය

ආදරේ…….

අපේ ආදරේ

බඔරිදුට…..

රොන් සලා විකසිතව

ලොවට සුවදින් නහවන්න

හින ගෙත්තමි කරන

පුංචි කුසුමි කැකුළ

විකසිතව ලොව දකින්නට

ඉඩ දෙන්න

ඔය විෂ දලවළට

රිදුනෝතින් මලට

මො‍හොතින් මුකුලිතවෙවි

යලිත් කිසි දිනක

නොපිපෙන්නටම..

එපා මට

Previous Older Entries