මිතුදමි මිරිගුව……..

අපි අපේම සිත අසල තනිවුනා
මිතුදමේ නිම්තෙර අද්දර
දෙනත් වලින් දොඩමළු වි
එදා මැවු හැම සිහිනෙයක්ම
කදුළක් කර…….
මිතුදම නුබ මිරිගුව දෙසට ගියද
පත්ඉරු මත…….
තවම ලියමි……
අපි අපේ ගැන…
අපේ සොදුරු…..
මිතුදම ගැන….

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. ayesha mihirani
    May 21, 2010 @ 06:31:33

    මේක බලන කොට ඇත්තටම දුකයි හලෝ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: