කවදා හෝ……….

කවදා හෝ

ආයේ අපේ සංසාරේ

ඔබේ දැස් සිනහවෙන්

සැදි යා නම්

ඔබේ දගකාරකම්

නැවත දකින්නට….

දිනය යලි එනතුරා….

හිදින්නෙමි මා බලාන….

Advertisements