ආදරණිය තාත්තේ

ආදරණිය තාත්තේ ……..

දහසක් බලාපොරොත්තු

හිතේ තියාන දරණ දුක

මට දැනේනවා තාත්තේ

පුංචි කාලේ

මගේ පුංචි ඇඩිල්ලටත්

මං කරේ තියාන අමිමාට

කලින් දිවිවේ ඔයා

මට තියෙන ආදරේට නේද ………

පෝයදාට පන්සල් ගියත්

ඔයා වෙනුවෙන්

එක දවසක් පන්සල් ගියාද…..

මං වෙනුවෙන්

මගේ අනාගතය වෙනුවෙන්

කොයි තරනම් භාර හාර වෙන්න ඇද්ද…

දැවැන්තයෙක් සේ

මගේ පිටුපස ඉදන්

ඔයාගේ බලාපොරොත්තු

මං ඉෂ්ඨ කරන කොට

තාත්තේ ඔයා කොහේම

සතුටු වේවිද…….

Advertisements