පෙම්වතුන්ගේ දිනය

පෙම්වතුන්ගේ දිනය අද බව ඔයාල දන්නවානේද? අද පෙමිවතුන්ගේ දිනය ලෙස කිදෙනෙකු සමරනවා ඇති ද? තම උපන් මව්බ්මේ ප්‍රධන පෝයන්ට පන්සලකටවත් යන්නේ නැති අපේ කොල්ලේ කෙල්ලේ බටහිර පන්නෙට එන පෙම්වතුන්ගේ දිනය සමරයි. පෙම්වතුන්ගේ දිනයේ පෙම්වතුන්ට වඩා එදිනට සතුටු වන්නේවෙළන්දෝ නේද? පෙම්වතුන්ගේ දිනය ඔහුන්ට වැදගත් වන්නේ වෙළදාමට නේද?

සැමදා සැමවිට තම දරුවා එදා දුටු පුංච් දු පුතා අද දින පෙම්වතුන්ගේ දිනය සමරයි.එදා දුටු පුංචි දුව අද පෙම්වතුන්ගේ දිනය සමරන්නට ගොස් සමහරවිට අද පෙම්වතාගේ අතින් ගැහැනියක් විය හැක.‍

සෑබැ ආදරවන්තයින්ට සැමදා ආදරවන්තයින්ගේ දිනයකි.‍ගෞරවය,ආරක්ෂාව,සතුට,උපකාර කිරිම මත සැමදා සැබැ ආදරය පවති. ප්ලාස්ටික් රෝසමල් හෝ චොක්ලට් දි ආදරවන්තයින්ගේ දිනය සමරයි සුදුසු නැත.සැබෑ ආදරය සැමරිය හැක්කේ සිප වැලද ගැනිමකින් නොවේ.සැබෑ ආදරය සැමරිය හැක්කේ සැබැ ලෙස ආදරය කිරිමෙන් පමණි.

Advertisements