ගල් බැම්ම උඩ වාඩිවෙලා

මුහුදට යන රළ ‍

ආයෙත් ගොඩට ඇදෙද්දි

මුහුදේ ගිය ඔබ තාමත්

ගෙදර ආවේ නෑ

මගේ අප්පච්චි

මං ගල් බැම්ම උඩ වාඩිවෙලා

අප්පච්චියෙ ඔබ එනතුරැ

ඇගිලි ගනින්නේ

කවදාදෝ ඔබ ආයෙත්

ගෙදරට එන්නේAdvertisements